NHA: chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 2.945.000 cổ phiếu
Ngày đăng: 18/04/2011 09:29:49

Ngày 14 tháng 04 năm 2011, NHA nhận được công văn sỗ 272/TB-SGDHN về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu NHA.

Theo đó, NHA được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung 2.945.000 cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu theo NQ ĐHĐCĐ TN năm 2011 số 01/2011/NHA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/02/2011,