NHA: Thông báo thay đổi nhân sự
Ngày đăng: 27/04/2023 11:29:04

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thông báo thay đổi nhân sự sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

 

Trường hợp bổ nhiệm:

1.  Ông: Nguyễn Đắc Long

-        Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc

-        Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

-        Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm (2023 – 2025)

-        Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

2.  Ông: Trần Ngọc Tuyến

-        Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

-        Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

-        Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm (2023 – 2025)

-        Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

-        Ông: Đặng Văn Lành

-        Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

-        Lý do miễn nhiệm (nếu có): Công việc cá nhân

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2023

Tài liệu đính kèm

20230427 - NHA - Thong bao thay doi nhan su