UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Ngày đăng: 04/03/2011 02:08:44

UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Ngày 3/3/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

       Công ty cần thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/2011/NHA-ĐHĐCĐ ngày 21/2/2011 và Nghị quyết HĐQT số 02/2011/NHA/NQ-HĐQT ngày 2/3/2011 về việc xử lý cổ phiếu lẻ khi chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.
 
(Tin: UBCKNN)