24/03/2011: Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%
Ngày đăng: 19/03/2011 09:46:44

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội trân trọng thông báo:

1-           Tên tổ chức phát hành        : Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

2-           Địa chỉ trụ sở chính             : Khu Công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

3-           Số điện thoại                      : (0351) 3847756

4-           Số Fax                               : (0351) 3866689

5-           Mã chứng khoán                : NHA

6-           Loại cổ phiếu                     : Cổ phiếu phổ thông

7-           Mệnh giá                            : 10.000 đồng/cổ phiếu

8-           Lý do và mục đích              : Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010

9-           Đối tượng phát hành           : Cổ đông hiện hữu

10-       Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2011

11-       Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (người sở hữu 02 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)

12-       Số lượng cổ phần đăng ký phát hành thêm: 2.945.000 cổ phiếu

13-       Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ tức bằng cổ phiếu làm tròn xuống hàng đơn vị, các phần lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.                     

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 151 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu là : 151 x 50% = 75,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 75 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

14-       Địa điểm thực hiện:

§         Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

§         Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội .