NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Nguyễn Thị Kim Thoa

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Nguyễn Thị Kim Thoa

NHA: Thông báo thay đổi nhân sự

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thông báo thay đổi nhân sự sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

 

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1/2023

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1/2023

NHA: CBTT Biên bản, Nghị quyết và các Tài liệu kèm theo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 19/04/2023 thông qua

NHA: CBTT Biên bản, Nghị quyết và các Tài liệu kèm theo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 19/04/2023 thông qua

NHA: Cập nhật, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

NHA: Cập nhật, bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

NHA: CBTT ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2025

NHA: CBTT ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2025

NHA: CBTT nhận được Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của ông Đặng Văn Lành

Ngày 10/04/2023, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Văn Lành vì lý do cá nhân.

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Nguyễn Thị Kim Thoa

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Chị dâu của Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 8.000 cổ phiếu NHA.

NHA: CBTT nhận được Quyết định số 165/QĐ-XPHC ngày 30/03/2023 của Chi cục Thuế Khu vực Duy Tiên – Lý Nhân về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

NHA: CBTT nhận được Quyết định số 165/QĐ-XPHC ngày 30/03/2023 của Chi cục Thuế Khu vực Duy Tiên – Lý Nhân về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

NHA: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022

NHA: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022