24/03/2011: Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội trân trọng thông báo:

UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2011

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thời gian: 08h30 thứ Hai, ngày 21 tháng 02 năm 2011

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông 2011

Chúng tôi xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

NHA được chấp thuận niêm yết

Ngày 30/06/2010, Ngày 30/06/2010, Sở GDCKHN đã ban hành Quyết định số 427/QĐ-SGDHN,,,

NHA chính thức giao dịch từ 13/07/2010

Căn cứ Công văn số 11/2010/CV-NHA ngày 30/06/2010 về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu NHA của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội,

NHA được chấp thuận lưu ký từ ngày 30/06/2010

Cổ phiếu TCT Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã CK: NHA) được chấp thuận lưu ký từ ngày 30/06/2010.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN NGUYÊN TẮC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU NHA

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội được chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu

Thông báo Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký chứng khoán

Để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán như sau: