NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 18/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021

Tổng công ty ĐTPT Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 18/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 1o năm 2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 16/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/10/2021 

NHA: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đắc Long làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Tổng Công ty

NHA: Ủy quyền cho ông Nguyễn Đắc Long làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Tổng Công ty

NHA: Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NHA

NHA: CBTT giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Hùng

NHA: Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thái đăng ký bán 1.200.000 cổ phiếu NHA

NHA: CBTT Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

NHA: Ông Nguyễn Đức Kiên - người có liên quan của Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 300.000 cổ phiếu NHA

NHA: CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

NHA: Kế toán trưởng Tạ Ngọc Nhất đăng ký mua 300.000 cổ phiếu NHA

NHA: Công bố thông tin giao dịch chứng khoán của người nội bộ

NHA: Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Đạo đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NHA

NHA: Công bố thông tin giao dịch chứng khoán của người nội bộ

NHA: CBTT nhận được giấy xác nhận số 8615/21 ngày 30/09/2021 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

NHA: CBTT nhận được giấy xác nhận số 8615/21 ngày 30/09/2021 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp