NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NHA/NQ-HĐQT sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ công ty

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 15/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 30/09/2021 về việc HĐQT thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ công ty.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NHA/NQ-HĐQT

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NHA/NQ-HĐQT 

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc Từ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Ngọc Duyến

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc Từ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Ngọc Duyến

NHA: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Ngọc Duyến - Phó Tổng giám đốc

NHA: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của Nguyễn Thành Mỹ - người có liên quan của Chủ tịch HĐQT

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Chủ tịch HĐQT

 

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Ông Phạm Ngọc Duyến - Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 700.000 cổ phiếu NHA

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Ông Nguyễn Thành Mỹ - người có liên quan của Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 700.000 cổ phiếu NHA

NHA: CBTT Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2021

NHA: CBTT Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số: 12/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số: 12/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2021

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021