NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10.

NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán số 25/2021/HĐKT ngày 24/6/2021 thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2021.

NHA: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán số 25/2021/HĐKT ngày 24/6/2021 thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2021.

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 10

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 10

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 09 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 của NHA.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 09 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 của NHA.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 14/6/2021.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 14/6/2021 thông qua sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

NHA: Công bố thông tin ngày 14/6/2021 NHA nhận được Công văn số 2813/UBCK-QLCB ngày 11 tháng 6 năm 2021 của UBCK NN về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của NHA.

NHA: Công bố thông tin ngày 14/6/2021 NHA nhận được Công văn số 2813/UBCK-QLCB ngày 11 tháng 6 năm 2021 của UBCK NN về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của NHA.

NHA: CBTT ngày 10/6/2021 NHA nhận được công văn số: 2721/UBCK-QLCB ngày 09/6/2021 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.

NHA: CBTT ngày 10/6/2021 NHA nhận được công văn số: 2721/UBCK-QLCB ngày 09/6/2021 của UBCK NN về việc kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của NHA. THeo đó, NHA đã thực hiện phân phối: 3.621.585 cổ phiếu.

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

 

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.