NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

NHA: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2021.

NHA: Công bố thông tin ngày 10/5/2021 nhân được Công văn số: 1844/UBCK-QLCB ngày 07/5/2021.

NHA: CBTT ngày 10/5/2021 NHA nhận được Công văn số 1844/UBCK-QLCB ngày 07/5/2021 của UBCK Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 07 ngày 10/5/2021.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số: 07 ngày 10/5/2021 thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 06/2021/NHA/NQ-HĐQT.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 06/2021/NHA/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch và phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội  - Chi nhánh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số: 05/2021/NHA/NQ-HĐQT.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số: 05/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NHA/NQ-HĐQT

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 về việc thông qua kế hoạch và phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.