NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua hồ sơ niêm yết chứng khoán trên HOSE.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 11/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 04/11/2020 Thông qua hồ sơ niêm yết chứng khoán trên HOSE.

NHA: Công bố thông tin Quyết định của HNX chấp thuận Niêm Yết bổ sung cổ phiếu ESOP.

NHA công bố thông tin ngày 23/10/2020 đã nhận được Quyết định số 576/QĐ-SGDHN ngày 22/10/2020 của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung: 400.000 cổ phiếu NHA theo hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 9 ngày 13/10/2020.

NHA: Công bố thông tin ngày 15/10/2020 NHA nhân được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 147/2010/GCNCP-VSD-9 thay đổi lần thứ 9 ngày 13/10/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 24.144.965 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 241.449.650.000 đồng.

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 09

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 09 số 147/2010/GCNCP-VSD-9 ngày 13/10/2020 cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

NHA: Công bố thông tin Quyết định chấp thuận Niêm Yết bổ sung của HNX.

NHA công bố thông tin ngày 13/10/2020 đã nhận được Quyết định số 500/QĐ-SGDHN ngày 23/9/2020 của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung: 6.285.316 cổ phiếu NHA theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9.

NHA: Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9.Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 là: 241.449.650.000 đồng. Lý do thay đổi: NHA tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Tăng vôn cổ phần từ phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 10 về việc sửa đổi VĐL và Thông qua hồ sơ NYBS, LKBS.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 05/10/2020 về việc sửa đổi vốn Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV trong công ty và Thông qua hồ sơ NYBS, LKBS.

NHA: Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung.

NHA: Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung.
Số lượng cổ phiếu NYBS: 6.285.316 CP.
Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 06/10/2020.

NHA: Công bố thông tin công văn số 5851.UBCK-QLCB ngày 29.9.2020 của UBCK Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của NHA.

NHA: Công bố thông tin công văn số 5851.UBCK-QLCB ngày 29.9.2020 của UBCK Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của NHA. Theo đó NHA đã phát hành thành công 400.000 CP thưởng cho người lao động.