Nguyễn Hoàng Đạo - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 1.000 CP

Nguyễn Hoàng Đạo - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 1.000 CP

NHA: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 8 ngày 15/9/2020.

NHA: Công bố thông tin ngày 18/9/2020 NHA nhân được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 147/2010/GCNCP-VSD-8 thay đổi lần thứ 8 ngày 15/9/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 23.744.965 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 237.449.650.000 đồng.

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Ngọc Hương

Ngày 18/9/2020 NHA nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Ngọc Hương, cụ thể như sau:

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 08

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 08

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Phạm Văn Tuân.

Ngày 10/9/2020 NHA nhận được Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Phạm Văn Tuân, cụ thể như sau:

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo trương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 400.000 cổ phiếu.
Tỷ lệ phát hành: 1,68%.
Thời gian thực hiện: 21/9/2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 09 về việc sửa đổi VĐL và Thông qua hồ sơ NYBS, LKBS.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 09/9/2020 về việc sửa đổi vốn Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thông qua hồ sơ NYBS, LKBS.

NHA: Công bố thông tin Công văn số 5439/UBCK-QLCB ngày 08/9/2020 của UBCK Nhà nước về việc phát hành thưởng cho người lao động của NHA.

NHA: Công bố thông tin ngày 09 tháng 9 năm 2020 NHA nhận được Công văn số 5439/UBCK-QLCB ngày 08 tháng 9 năm 2020 của UBCK Nhà nước về việc phát hành thưởng cho người lao động của NHA.

NHA: Công bố thông tin Công văn số 5279 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

NHA: CBTT ngày 09-9-2020 NHA nhận được Công văn số 5279-UBCK-QLCB ngày 27-8-2020 của UBCK NN về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của NHA. Theo đó, NHA đã phát hành 6.285.316 CP (chiếm tỷ lệ 99,99% số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành) cho cổ đông hiện hữu.