NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu..

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ phát hành: 36%.

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/8/2020.

NHA: CBTT Báo cáo quản trị bán niên, bảng CCTT về quản trị công ty và Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên, Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty và Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn.

NHA: CBTT nhận được công văn số 4421 của UBCK Nhà nước.

Ngày 27 tháng 7 năm 2020 NHA nhân được công văn số 4421/UBCK-QLCB ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của NHA.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 06 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 06 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ phát hành: 36%.

NHA: Công bố thông tin ký Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2020.

NHA: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán sô 14/2020/HĐKT ngày 26/6/2020 giữa NHA và Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và Kiểm toán BCTC năm 2020 của NHA.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2020.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

NHA: Công bố thông tin thay đổi nhân sự

NHA: Công bố thông tin thay đổi nhân sự bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Minh Hoàn giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Bà Đặng Thị Thu Phương giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và Quyết định bầu Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và Quyết định bầu Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết, Biên bản và Tài Liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết, Biên bản và Tài Liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.