NHA được chấp thuận chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Nhà xưởng cho thuê tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Theo đó ngày 23/9/2019 NHA đã được UBND tỉnh Hà Nam Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1979/QĐ-UBND về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà xưởng cho thuê của NHA tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NHA-NQ-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NHA-NQ-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2020 về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019

NHA: CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019

NHA: CBTT Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty niêm yết năm 2019.

NHA: CBTT Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty niêm yết năm 2019.

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019.

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019.

NHA: Công bố thông tin ngày Giao dịch đầu tiên cổ phiếu Niêm yết bổ sung.

NHA: Công bố thông tin ngày 05/12/2019 NHA nhận đươc Thông báo số 1407/TB-SGDHN ngày 02/12/2019 của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Niêm yết bổ sung.

NHA: Công bố thông tin chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu NHA.

NHA: Công bố thông tin ngày 26-11-2019 NHA nhận được Quyết định số 783/QĐ-SGDHN ngày 25-11-2019 của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 2.408.124 cổ phiếu NHA theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.