NHA: Công bố thông tin bất thường về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 147/2010/GCNCP-VSD-7 ngày 15/11/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

NHA: Công bố thông tin bất thường về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 147/2010/GCNCP-VSD-7 ngày 15/11/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 

NHA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 7

NHA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 7.

NHA: Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 do tăng vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 16%

NHA: Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 do tăng vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 16%

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2019/NHA/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2019/NHA/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019 thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ và thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu phát hành thêm.

NHA: CBTT ngày 06 tháng 11 năm 2019 NHA nhận được công văn số 6433/UBCK-QLCB ngày 23 tháng 10 năm 2019 của UBCK Nhà nước về việc đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của NHA.

NHA: CBTT ngày 06 tháng 11 năm 2019 NHA nhận được công văn số 6433/UBCK-QLCB ngày 23 tháng 10 năm 2019 của UBCK Nhà nước về việc đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của NHA. Theo đó, NHA đã phát hành thành công 2.408.124 cổ phiếu.

NHA: BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN - PETER ERIC DENNIS.

NHA: BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN - PETER ERIC DENNIS

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành kèm theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

NHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

NHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

NHA: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018

NHA: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018.