NHA: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022

NHA: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với năm trước

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với năm trước

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NHA/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 thông qua ngày chốt quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NHA/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 21/03/2023.

NHA: Công bố thông tin BCTC quý 4 năm 2022 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

NHA: Công bố thông tin BCTC quý 4 năm 2022 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

NHA: Công văn giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp từ ngày 25/11/2022 đến ngày 01/12/2022

NHA: Công văn giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp từ ngày 25/11/2022 đến ngày 01/12/2022

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc đề nghị cấp lại hạn mức tín dụng và phương án tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên – Hà Nam

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 13/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022 về việc đề nghị cấp lại hạn mức tín dụng và phương án tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên – Hà Nam

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 thông qua phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài và tuân thủ các giới hạn sở hữu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ESOP

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 thông qua phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài và tuân thủ các giới hạn sở hữu liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu ESOP