NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội sẽ thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

NHA_ CBTT bất thường về việc UBCKNN đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NHA

Ngày 29 tháng 5 năm 2018 NHA đã nhận được công văn số 3238 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của UBCKNN về việc đã nhận BCKQ phát hành cổ phiểu để trả cổ tức. Theo đó, NHA đã phát hành thành công 2.041.528 cổ phiếu.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017

NHA: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017.

NHA: Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018.

NHA: Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

NHA Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

NHA công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 16% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ngày ĐKCC: 11-5-2018.

[NHA] Công bố thông tin nhận được công văn chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Ngày 17/4/2018 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội nhận được công văn số 2404/UBCK-QLCB ngày 17/4/2018 của Ủy ban chứng khohà nước về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NHA.

[NHA] Công bố thông tin Nghị Quyết HDQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

[NHA] Công bố thông tin Nghị Quyết HDQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

NHA: Công bố thông tin Quyết định của Ban Kiểm soát.

NHA: Công bố thông tin Quyết định của Ban Kiểm soát thông qua việc bổ nhiệm Bà: Đặng Thị Thu Phương giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2015-2020.