NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được soát xét.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được soát xét bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội số: 0208/2017/BCSX-KTV/HN ngày 04/8/2017.

NHA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

NHA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 147/2010/GCNCP-VSD-4 đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

NHA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung thay đổi lần thứ 4

NHA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung thay đổi lần thứ 4.

NHA: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn đến hết 30/6/2017

NHA: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn đến hết 30/6/2017

NHA - Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng ICD tại thị trấn Đồng Văn và xã Hoàng Đông huyện Duy Tiên.

Ngày 26/7/2017 UBND tỉnh Hà Nam đã ký Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng ICD tại thị trấn Đồng Văn và xã Hoàng Đông huyện Duy Tiên cho Liên doanh Nhà đầu tư: Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt và NHA.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05 thông qua sửa đổi Vốn điều lệ.

NHA Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, Niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu phát hành.

NHA: Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của NHA

NHA: Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của NHA

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.