NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 

NHA: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

NHA: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 về việc sửa đổi vốn điều lệ, thông qua hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 21/03/2022 về việc sửa đổi vốn điều lệ, thông qua hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu phát hành thêm của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

NHA: CBTT nhận được công văn số 1305/UBCK-QLCB ngày 17/03/2022 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Ngày 18/03/2022, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội nhận được công văn số 1305/UBCK-QLCB ngày 17/03/2022 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 04/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 16/03/2022 thông qua kế hoạch và phương án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 04/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 03 năm 2022 thông qua kế hoạch và phương án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam

NHA: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2021

NHA: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2021

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/03/2022 về việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/03/2022 về việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 22/03/2022

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 22/03/2022