Lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tham gia vào các lĩnh vực sau:

Lĩnh vực xây dựng Hạ tầng

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tham gia vào các lĩnh vực sau:

 

Lĩnh vực xây dựng Xây lắp

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tham gia trong các lĩnh vực sau: