NHA: Công bố thông tin Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các Phụ lục.

NHA: Công bố thông tin Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các Phụ lục.

NHA: Công bố thông tin Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện của NHA tại HNX.

NHA: Công bố thông tin Quyết định số 02/QĐ-SGDHN ngày 07 tháng 01 năm 2021 về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

NHA: Ngày 13/01/2021, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội .

NHA: Ngày 13/01/2021, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội.

 

NHA: Công bố thông tin Quyết định châp thuận niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

NHA công bố thông tin ngày 02 tháng 01 năm 2021, Tổng công ty đã nhận được Quyết định số: 889/QĐ-SGDHCM ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

NHA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.

Ngày 21/12/2020 NHA nhận được Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của Peter Eric Dennis, cụ thể như sau:

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 12 ngày 01 tháng 12 năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HDDDQT số 12/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2020 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Cảng Yên Lệnh.

NHA: Công bố thông tin Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

NHA: Công bố thông tin ngày 09/11/2020 NHA nhận được Thông báo số 1849/TB-GSDHCM ngày 05/11/2020 của Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh về việc đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.

NHA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.

Ngày 08/11/2020 NHA nhận được Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của Peter Eric Dennis, cụ thể như sau:

NHA: Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành theo hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

NHA: Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành theo hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

HOSE : Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

HOSE: Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội