NHA: Tổng giá trị hợp đồng hơn 75 tỷ giữa Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Đồng Văn III và Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

Tháng 7 năm 2020 vừa qua Công ty CP phát triển hạ tầng KCN Đồng Văn III và NHA đã ký kết hợp đồng thi công xây dựng gói thầu: Xây dựng tuyến đường N4.1, D5 và gói thầu san nền một phần lô CN05 thuộc dự án  Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn II).

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Hương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP.

Nguyễn Ngọc Hương - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP.

NHA: Công bố thông tin Thay đổi nhân sự

NHA: Công bố thông tin thay đổi nhân sự bầu Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Hồng Thái giữ chức Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 07 ngày 18 tháng 8 năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 07 ngày 18 tháng 8 năm 2020 về việc Thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiểu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành kèm theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được kiểm toán.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã được kiểm toán bới Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHA của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội như sau:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHA của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội như sau:

NHA: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

NHA: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu