Cập nhật Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cập nhật Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 09 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 03 Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết số 03 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: Thứ Ba, ngày 09 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin Quyết định số: 1370/QĐ-XPVPHC ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính.

NHA: Công bố thông tin Quyết định số: 1370/QĐ-XPVPHC ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin văn bản chấp thuận của phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin văn bản chấp thuận của phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin công văn xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin công văn xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NHA/NQ-HĐQT về việc hoãn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NHA/NQ-HĐQT về việc hoãn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp do HĐQT quyết định sau.

Cập nhật Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cập nhật Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.