NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tỷ lệ phát hành: 16%.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019

NHA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

NHA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

NHA: Công bố thông tin ngày 21 thang 9 năm 2019 nhận được công văn số 5445/UBCK-QLCB ngày 10 tháng 9 năm 2019 của UBCK Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NHA.

NHA: Công bố thông tin ngày 21 thang 9 năm 2019 nhận được công văn số 5445/UBCK-QLCB ngày 10 tháng 9 năm 2019 của UBCK Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NHA.

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

NHA Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu.

NHA Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019 đã được soát xét.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và Giải trình Chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và Giải trình Chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Bảng Cung cấp thông tin về quản trị công ty bán niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Bảng Cung cấp thông tin về quản trị công ty bán niên năm 2019.

NHA: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn bán niên năm 2019.

NHA: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn bán niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên năm 2019.