NHA - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA]_ Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

[NHA]_ Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

NHA - Báo cáo thường niên năm 2016

NHA - Báo cáo thường niên năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

NHA: Nghị quyết HĐQT thông qua chốt ngày hưởng quyền họp ĐHĐCĐ năm 2017

NHA: Nghị quyết HĐQT thông qua chốt ngày hưởng quyền họp ĐHĐCĐ năm 2017 và Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

[NHA] Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA] Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA] Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty

Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội năm 2016

[NHA]_Báo cáo danh sách cổ đông lớn của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA]_Báo cáo danh sách cổ đông lớn của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA] Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA] Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội