[NHA] Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 (Đính chính) của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA] Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 (Đính chính) của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA] Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA] Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Trả cổ tức bằng tiền năm 2015 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016

Ngày 11-8-2016 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chấp thuận hồ sơ NHA trả cổ tức bằng tiền năm 2015 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016.

[NHA]_Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

[NHA]_Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

[NHA]_Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

NHA-Nghị Quyết HĐQT thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 là 4,5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 là 5,5%/cổ phiếu.

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền  năm 2015 là 4,5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 là 5,5%/cổ phiếu.

NHA: Ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng ban kiểm soát đã mua 50.000 CP.

NHA: Ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng ban kiểm soát đã mua 50.000 CP.

[NHA] Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA] Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA - Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2016

NHA - Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA - Ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 50.000 CP

NHA - Ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 50.000 CP