NHA_Thay đổi Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

NHA_Thay đổi Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật

NHA_Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

NHA_Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015

NHA - Báo cáo tài chính quý I năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA - Báo cáo tài chính quý I năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: SYLL Ung vien HDQT/BKS

NHA: SYLL Ung vien HDQT/BKS

NHA_Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015

NHA_Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2015

NHA_Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

NHA_Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

NHA_CBTT Ngày giao dịch bổ dung 2.500.000 cổ phiếu

NHA_CBTT  Ngày giao dịch bổ dung 2.500.000 cổ phiếu

NHA_Thông báo chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

NHA_Thông báo chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

NHA_CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

NHA_CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

NHA_Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ

NHA_Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ