NHA: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2013

NHA: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2013

Ông Nguyễn Đức Kiên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP

Ông Nguyễn Đức Kiên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

NHA: Con ông Nguyễn Minh Hoàn - CT.HĐQT đăng ký mua 500.000 cp

NHA: Con ông Nguyễn Minh Hoàn - CT.HĐQT đăng ký mua 500.000 cp

NHA: Ông Nguyễn Xuân Mai - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 500.000 CP

Ông Nguyễn Xuân Mai - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 500.000 CP

NHA: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

NHA: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

NHA: Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ - Nguyễn Xuân Mai

NHA: Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ - Nguyễn Xuân Mai

NHA: Báo cáo thường niên 2012

NHA: Báo cáo thường niên 2012

NHA: Báo cáo kiểm toán 2012

NHA: Báo cáo kiểm toán 2012

NHA: Ông Nguyễn Xuân Mai - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.500.000 CP

NHA: Ông Nguyễn Xuân Mai - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.500.000 CP