NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với năm trước

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế so với năm trước

Thông tin hướng dẫn Cổ đông về đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021

Thông tin hướng dẫn Cổ đông về đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị; Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty và Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2021

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị; Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty và Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2021.

NHA: Công bố thông tin BCTC Quý 4 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội: Công bố thông tin BCTC Quý 4 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

NHA: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

NHA: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

NHA: Thư ngỏ gửi Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội gửi Thư ngỏ đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư

NHA: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.

NHA: Thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

NHA: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt Danh sách Cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu như sau:

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.