NHA: Công bố thông tin bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và phụ lục đính kèm

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và phụ lục đính kèm như sau:

NHA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội nhận được Giấy chứng nhận số 335/GCN-UBCK ngày 31/12/2021 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp về việc Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 26/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Long – Phó Tổng giám đốc là Người phụ trách quản trị Công ty

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 26/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Long – Phó Tổng giám đốc là Người phụ trách quản trị Công ty

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 25/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 thông qua kế hoạch và phương án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 25/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 thông qua kế hoạch và phương án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam như sau:

NHA: CBTT Công văn số 114/2021/NHA-CV ngày 06/12/2021 V/v: Đính chính Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 04/12/2021

20211206 - NHA - CV 114 ngay 06.12.2021 ve viec dinh chinh NQ HDQT so 23 ngay 04.12.2021_signed.pdf

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 24/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021 V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 24/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021 V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số: 23/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 04/12/2021 thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Nghị quyết HĐQT số: 23/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 04/12/2021 về việc thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; thứ tự mục đích ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động.

NHA: CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồng Thái - Tổng giám đốc và Nguyễn Đắc Long - Phó Tổng giám đốc

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 22/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 22/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 về việc Thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022 và phương án vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên – Hà Nam

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 21/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 về việc Thông qua kế hoạch giao dịch với ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT là người có liên quan đến Công ty.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 21/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 về việc Thông qua kế hoạch giao dịch với ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT là người có liên quan đến Công ty.